Kategorie

Popyt

Bardzo ważnym pojęciem w ekonomii jest popyt. To on kształtuje rynek, decyduje o podaży i obrotach. Jednakże, sam popyt, nie jest tak do końca niezależny. On sam, również może być sterowany i kształtowany. Kwestią jest tylko to, jak to zrobić. Czym zatem jest popyt, jak można go opisać i zrozumieć? Co może na niego wpłynąć i w jaki sposób? Najogólniej rzecz ujmując, popyt jest funkcją relacji ceny danego dobra, czyli towaru lub usługi, a ilością sztuk, jaką konsumenci chcieliby nabyć w danym momencie czasu. Popyt, nie jest bowiem funkcją stałą, ale zmienną, dlatego zawsze określany jest dla danego momentu w czasie. Jeżeli tę funkcję, czyli nasz popyt, chcielibyśmy przedstawić w sposób graficzny, wówczas, uzyskalibyśmy krzywą popytu, czyli przedstawienie sposobu, w jaki wspomniana relacja się kształtuje. W tym miejscu, należałoby odróżnić wyraźnie od siebie dwa pojęcia. Jednym z nich jest sam popyt, a drugą, jest wielkość popytu.


Popyt bowiem, jest to cała funkcja. Wielkością popytu natomiast, nazwiemy ilość dobra, jaką konsumenci chcą nabyć przy danej, określonej cenie, dla której relacja jest ustalana. Na podstawie różnorodnych badań nad popytem, jako całością, przy analizowaniu zmienności jego poszczególnych elementów zostało stworzone pewne prawo, które nazywane jest prawem popytu. Dotyczy ono sytuacji, w której zmiennymi są tylko elementy popytu, czyli cena danego dobra, a pozostałe czynniki kształtujące rynek są niezmienne. I tak, według tego prawa, jeżeli cena danego dobra wzrasta, to maleje zapotrzebowanie na to dobro. Jeżeli natomiast cena jakiegoś dobra maleje, to zapotrzebowanie na nie zaczyna wzrastać. Warto również mieć świadomość, że popyt to pojęcie zarówno z zakresu makro i mikroekonomii. W makroekonomii jest to określenie zapotrzebowania na wszystkie dobra lub też ich poszczególne grupy. Jeżeli zaś chodzi o mikroekonomię, to mamy tu wyróżnione dwa rodzaje popytu. Jeden z nich, to popyt indywidulany. Jego specyfiką jest to, że określa on wielkość popytu na określone dobro, od strony konkretnego podmiotu gospodarczego, przy uwzględnieniu zmienności cen. Drugi zaś, popyt rynkowy, to suma popytów indywidualnych. Oznacza to, że określa on wielkość popytu na określone dobro, biorąc pod uwagę wszystkie podmioty gospodarcze. Elementem zmiennym jest tu również cena. W tej tematyce, można również wyróżnić inne rodzaje popytu. Jest na przykład popyt efektywny i potencjalny.

Popyt efektywny, dotyczy sytuacji, w której konsumenci chcą nabyć dobro i mają odpowiedni ekwiwalent do nabycia tego dobra. W przypadku popytu potencjalnego, konsumenci chcą nabyć dobro, ale nie posiadają na to środków. W przypadku zmiany sytuacji, prawdopodobnie, to dobro nabędą. Wówczas popyt potencjalny zmieni się na popyt efektywny. Ze względu na elastyczność cenową, możemy wyróżnić trzy rodzaje popytu. Pierwszy, sztywny, oznacza, że zmiana ceny, nie ma żadnego wpływu na zmianę popytu. Drugi, elastyczny, oznacza, że zmiany w obrębie ceny, skutkują zmianami w obrębie popytu. Trzeci, neutralny, zmiany w zakresie ceny i popytu są od siebie niezależne.